Algemene Voorwaarden en Tarieven (VGA)

Tarieven en kosten:
1. VGA hanteert een standaarduurtarief van 195 euro exclusief 5% kantoorkosten, kosten van derden (zgn. verschotten zoals deurwaarders- of deskundigenkosten, griffierecht e.d.) en BTW. In geval van spoed, grote belangen en/of ingewikkeldheid van de zaak, kan een hoger tarief gehanteerd verschuldigd zijn. Ook zijn lagere of afwijkende tarieven mogelijk mits met concreet besproken en overeengekomen (zoals bv. het NOA kortingstarief of een verlaagd tarief in combinatie met een succesfee ). Voor werkzaamheden uitgevoerd door een advocaat-stagiaire (advocaat met minder dan drie jaar ervaring) geldt een lager uurtarief ad 125 euro (exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW).

Declaraties en betaling:
2. VGA is gerechtigd een voorschot in rekening brengen voorafgaand of tijdens haar werkzaamheden en/of voor de kosten van derden (zoals deurwaarderskosten of griffierechten). VGA zal in beginsel maandelijks declareren. Declaraties dienen binnen 15 dagen na declaratiedatum betaald te zijn, bij gebreke waarvan direct een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Eventueel verschuldigde incassokosten ex art. 6:96 BW bedragen 10% van het openstaande bedrag.

Beperkingen van aansprakelijkheid:
3. Indien een client niet aan de vooromschreven betalingsverplichtingen voldoet, is VGA bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. VGA is nimmer aansprakelijk voor enige schade of kosten ontstaan na of door opschorting of beëindiging van haar werkzaamheden.

4. Aansprakelijkheid van VGA vanwege (of samenhangende met) de vervulling van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop VGA’s verplichte aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft (vermeerderd met het in die verzekering vervatte eigen risico ad 2.500 euro). VGA is conform de verplichtingen van de Nederlandse Orde van Advocaten verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid tot een maximaal schadebedrag van 500.000 euro; deze verzekering is afgesloten via Niehof Werning te Baarn en daar (of ten kantore van VGA) kosteloos in te zien. Mocht er om welke reden ook geen verzekeringsdekking zijn of er anderszins geen uitkering vanuit de verzekeraar zijn, dan is iedere aansprakelijkheid van VGA beperkt tot

maximaal een totaalbedrag van 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend) euro. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook na einde opdracht en ten behoeve van rechtsopvolgers van VGA.

Vervaltermijn:
5. Iedere aanspraak of vordering jegens VGA vervalt door verloop van één jaar na datum dat degene die stelt een aanspraak jegens VGA te hebben, bekend is geworden met zijn/haar aanspraak op VGA of redelijkerwijze bekend kon of moest zijn met de feiten waarop deze aanspraak gebaseerd wordt. Deze vervaltermijn geldt ook t.b.v. rechtsopvolgers van VGA.

Inschakeling derden:
6. Als VGA derden inschakelt bij uitvoering van opdrachten, is VGA bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen voor haar opdrachtgevers te aanvaarden; opdrachtgevers van VGA zijn hieraan gebonden. VGA is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden (deurwaarders, deskundigen, andere advocaten, e.d.).

Klachten/geschillenregeling, Nederlands recht en de bevoegde rechter:
7.  Overeenkomsten met clienten worden enkel gesloten met VGA (de besloten vennootschap VG Advocaten); uitdrukkelijk niet met de individuele advocaten die bij VGA werkzaam zijn. Voor zover dat anders mocht zijn of indien clienten menen een geschil te hebben met een der advocaten, gelden deze algemene voorwaarden ook in die relatie.

8. Op alle overeenkomsten tussen VGA en haar clienten/opdrachtgevers is enkel Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat tussen VGA en een cliënt is gerezen, en deze rechtbank is exclusief bevoegd om dergelijke geschillen te beslechten.

9. VGA is (nog) niet aangesloten bij een klacht- of geschillenregeling. VGA is uiteraard wel aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, T. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl) en houdt zich aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de Advocatenwet en de bijbehorende regelgeving.

Comments are closed.